ASTHA Nepal

Our Executives

Board memebers

Durga Kumari Bhandari

Chairperson

Madan Kumar Shahi

Vice Chairperson

Er.Krishna ayer

General Secretary

Nirmala Rawal

Secretary

 Mr. Mahesh Bahadur shahi 

Treasurer

Er. Mahesh Shrestha

Member

Paile Damai

Member

Ajit Bhandari

Member

Laxmi Devi Sahi

Member